.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

เสนอยุบรวมมรภ.เล็กผลิตบัณฑิตแข่งรับอาเซียน

E-mail Print PDF

         รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(มร.สส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนันทาที่จะขอปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบ ว่า ขณะนี้ร่างดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รอเพียงสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเท่านั้นก็สามารถนำเสนอเข้ากระบวนการทางกฏหมายได้ ขณะที่อาจารย์ พนักงานและบุคลาการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นด้วยการออกนอกระบบ เพราะถ้ายังอยู่ในระบบราชการจะเกิดปัญหา เนื่องจากบุคลากร 83 % ปรับเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งถ้าไม่มีพรบ. ก็เท่ากับไม่มีกฏหมายอะไรที่จะมารองรับสถานภาพและสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานได้ทั้ง เรื่องเงินเดือน และ สวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ตนยังเห็นว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีจะเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆจะต้องเร่งปรับตัวอย่างมาก เพื่อแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลก ซึ่งน่าจะมีการยุบรวมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมรภ.มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเล็ก ๆต้องรวมกันและเปิดสอนในสาขาที่ตนถนัดเท่านั้นเพื่อที่จะได้เพิ่มความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้แข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้นด้วย

        ด้านรศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมรภ.พระนคร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเกิดความคุ้มค่า และที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหรือตั้งใหม่ แต่ให้ยุบรวมและหลอมรวมเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะขนาดในมหาวิทยาลัยเดียวกันแค่จะให้ยุบรวมในระดับภาคหรือคณะยังไม่ค่อยจะยอมกันเลย อีกทั้งต้องเข้าใจด้วยว่าเจตนารมณ์ หรือภาระหน้าที่ของการตั้งมรภ.แต่ละแห่งขึ้นมานั้นจะมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าต้องการให้มรภ.ยุบรวมกันมากขึ้นจริง รัฐบาลคงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาอีกครั้ง

 

แหล่งที่มา : เดอะเนชั่น


 

 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

    ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวความคิด ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก โดยในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC Blueprint) ได้กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค ด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์

           ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการภายใน ปี 2555 – 2558 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยรณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่านออกเขียนได้ ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมายในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสถาบันเฉพาะทาง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2555ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ โรงเรียนคาทอลิกไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน วันที่ 22 สิงหาคม 2555ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

          การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้นต่างๆ ทั้งในรูปแบบ on-line และ/หรือ off-line พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
 

อิชยา / ข่าว
ศุภชัย / ภาพ


 

 


Page 9 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้