.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

ศธ.กับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

          นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ชั้น ๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มต้นจัดโครงการที่สร้างความตระหนักและการตื่นตัวแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงประชาชนถึงการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ –๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ที่ผ่านมา

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันอาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งอาเซียน โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในการเสวนาถึงเตรียมความพร้อมของคนไทย อีกทั้งกิจกรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นอาเซียน และผลงานของหน่วยงานราชการที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอาเซียน

          “หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่ครูที่สอนเกี่ยวกับอาเซียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน ๘๔ คนทั่วประเทศ โดยกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๕ –๗ กันยายน ๒๕๕๔”

          ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำฐานข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อ www.asean.moe.go.th ซึ่งจะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และศูนย์รวมงานวิชาการ กิจกรรม อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในอาเซียน

 

 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของ สป.โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และประสานการดำเนินงานกับองค์กรหลักในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ความรู้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สป.ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในกรอบความร่วมมืออาเซียนในภาพรวม เช่น การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ข้าชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและภูมิภาคเพื่อยกร่างปฏิญญาชะอำ-หัวหินด้านการศึกษา การเปิดตัวโครงการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติสู่ศูนย์การเรียนรู้ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนของ สบย. ทั้ง ๑๓ แห่ง

ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดของ สป. เร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลของอาเซียนไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ต้องมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน พร้อมปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง โดยเฉพาะเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งจะมีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ศึกษาความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สต.)ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อแนะนำประชาคมอาเซียนสำหรับประชาชน ทั้งในรูปแบบสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของประชาคมอาเซียน ให้รู้ทันและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายในอาเซียน

 

ธมกร/ข่าว,กิตติกร/ภาพ

สารนิเทศ สอ. สป


Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 15:34
 


Page 20 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้