.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

E-mail Print PDF

        รมว.ศธ. ปิดงานมหกรรมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร  4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ได้ผู้ชนะเลิศเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงค์โปร์ เตรียมพร้อมเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

         นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร  4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล และโครงการ Go Global with English เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

        นายจาตุรนต์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีปิด และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ  การแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ๒๕๕๘ ถือเป็นความมุ่งมันตั้งใจในการรวมตัวกัน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่ทุกประเทศต่างเตรียมความพร้อมให้แก่ประชากรเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับประเทศไทย รัฐบาลถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกมิติ เชื่อมโยงไปยังประชาคมอาเซียนให้เป็นมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ โครงการมหกรรมอาเซียนสัญจร เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสาร หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป เป็นโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม สร้างคุณค่ามีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติต่อไป

         “กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเห็นเยาวชนไทยมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมมากขึ้น และทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยใช้กระแสความตื่นตัวในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นให้มากขึ้น” รมว.ศธ. กล่าว

         สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 มีดังนี้

         การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking Competition)
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤตย พฤกษจำรูญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาว กาญจ์ตะวัน มากขุนทด โรงเรียนอุดรวิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจามมิกา สินธวาวัย  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

        การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Creative Essay Writing Competition)
            รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายพีระทัศน์ จิตรมณีวรรณ  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสาริศ ขจรศรีพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

        การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Competition) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปัณชญา  นวลยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเบญญาภา ตันเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
        รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชยางกูร ธรรมอัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ (การแข่งขันทุกประเภท) จะได้รับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น  ณ สหราชอาณาจักร  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับทุนศึกษาดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศสิงค์โปร์ และนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับรางวัล Mini ipad

 

วาสนา/ข่าว
ศุภชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ สป.


 

 

Last Updated on Thursday, 21 November 2013 11:56
 

โครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum

E-mail Print PDF

        ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum (โครงการการประชุมครุศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑) เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ห้องประชุม MOC กระทรวงศึกษาธิการ

         ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ดังที่ทราบ ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล มี ๔ ยุทธศาสตร์ เรื่องแรก การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรื่องที่สอง ยุทธศาสตร์การลดความเลื่อมล้ำ เรื่องที่สาม การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่สี่ คือ การบริหารราชการทั่วไป ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และประชาคมอาเซียน คือ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ โดยการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา (Education Hub)ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จะต้องตื่นตัวเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการลดความเลื่อมล้ำ จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆ ของชาติ การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเคลื่อนไหวด้านการลงทุน แรงงาน และการค้าต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

         “การเตรียมความพร้อมเรื่องประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา การเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายในอาเซียน การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ “การผลิต และพัฒนาครู” ดังนั้นการจัดโครงการ The 1st ASEAN Teacher Education Forum ในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียน มาประชุม และหาแนวทางในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองการรองรับในอาเซียนต่อไป”ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

          โดยการจัดโครงการการประชุมครุศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Teacher Education Forum) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
ระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านกระบวนการผลิตครูของแต่ละประเทศ
-    นำเสนอรายงานสรุปสถานการณ์ด้านการศึกษาของแต่ละประเทศ
-   ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา-วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขานี้ให้มีความเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จะประกอบด้วย คณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 28 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรม The Tide Resort จังหวัดชลบุรี ตลอดจนการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 

 

ปกรณ์/ข่าว, วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


 


Page 2 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้