กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงใหม่ 2563) 135
2 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563) 133
3 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 884
4 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 515
5 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 462
6 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 1449
7 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 1253
8 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 955
9 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 3715
10 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 2364
11 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 746
12 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 695
13 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 907
14 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 994
15 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 1111
16 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 2366
17 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 3141
18 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2258
19 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 1300
20 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 5283
21 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1146
22 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 2005
23 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1719
24 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 447
25 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 502
26 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 1864
27 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 641
28 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 876
29 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 1744
30 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 1606
31 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 1320
32 แบบฟอร์มบันทึกความดี 1689
33 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2691
34 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 2102