กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 643
2 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 417
3 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 410
4 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 1176
5 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 1102
6 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 858
7 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 3154
8 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 2197
9 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 680
10 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 635
11 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 791
12 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 853
13 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 984
14 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 2230
15 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2865
16 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2070
17 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 1178
18 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 4809
19 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1004
20 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 1805
21 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1506
22 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 420
23 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 451
24 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 1661
25 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 597
26 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 761
27 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 1617
28 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 1384
29 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 1204
30 แบบฟอร์มบันทึกความดี 1498
31 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2499
32 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 1893