กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

กศน.ตำบลดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี


1. บุคลากร

รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา กศน.ตำบลดอนกลอย

ชื่อ - สกุล: นางสาวจิตราวดี  นิลาล้น
ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล (ดอนกลอย) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์: 08 9985 8215
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นางสาวธีราภรณ์  พรหมแสงใส
ตำแหน่ง: ครู ศรช./ปวช. (สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก)
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์: 08 9712 6500
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นายเฉลิมพล  ทาปลัด
ตำแหน่ง: ครู ศรช./ปวช. (สาขาวิชาก่อสร้าง)
วุฒิการศึกษา: เทคโนโลยีบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: 09 2138 8427
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางสาวดุษฎี  สารภี
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ (ประจำตำบลนาทราย)
วุฒิการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: อส.บ. (อุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: 08 6076 6853
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


2. หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บ้านดอนกลอย  หมู่ที่ 1

บ้านไทย  หมู่ที่ 2

บ้านหว้าน  หมู่ที่ 3

บ้านนายม  หมู่ที่ 4

บ้านดงยางน้อย  หมู่ที่ 5

บ้านหนองบัวสะอาด  หมู่ที่ 6

บ้านดอนกลอยศรีวิไล  หมู่ที่ 7

บ้านโพธิ์คำ  หมู่ที่ 8

บ้านโนนตาล  หมู่ที่ 9

บ้านนายม  หมู่ที่ 10

บ้านหว้านใหญ่  หมู่ที่ 11


3. ภาพบรรยากาศ กศน. และห้องเรียน


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 19:25 น. )