กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

หลักสูตรการศึกษา ระดับชั้น/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประถมศึกษา 95
มัธยมศึกษาตอนต้น 320
มัธยมศึกษาตอนปลาย 525
รวมทั้งหมด 940
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (คนพิการ) ประถมศึกษา 18
มัธยมศึกษาตอนต้น 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2
รวมทั้งหมด 20
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18
ช่างยนต์ 1
ก่อสร้าง 4
ธุรกิจค้าปลีก 29
เกษตรศาสตร์ 5
รวมทั้งหมด 57

*ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 16:42 น. )