กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 218
2 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 147
3 ขอเชิญซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 173
4 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 221
5 กำหนดการทดสอบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 183
6 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 157
7 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 175
8 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 186
9 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 183
10 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้) 178
11 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 192
12 รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1 (ปงม.2561) 220
13 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 190
14 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย) 260
15 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 232
16 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 201
17 กำหนดการทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 193
18 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 183
19 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 229
20 ประกาศผลการตัดสินการประกวดธิดาโคมลม ประจำปี 2560 382
21 คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 277
22 ประกาศรับสมัครสาวงามฯ ธิดาโคมลม ประจำปี 2560 "MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017" 588
23 พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60 245
24 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 242
25 [ด่วนที่สุด] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ 1 อัตรา 359
26 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 323
27 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 242
28 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคมน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 234
29 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. 766
30 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตร ปวช. 290
31 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 364
32 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กศน.อุดรธานี ปี 60 ยุคดิจิทัล" 332
33 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 305
34 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "Open House" ประจำปี 2560 274
35 กำหนดการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 324
36 ประกาศให้นักศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน 298
37 ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีฯ 311
38 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 279
39 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 216
40 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล 323
41 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 319
42 คำขวัญ/สาส์นของ รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 296
43 ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 266
44 ขอเชิญนักศึกษาร่ว่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 329
45 โครงการ "STEM เพื่อการศึกษา" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 349
46 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 245
47 ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560 5647
48 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 288
49 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กศน.พิบูลย์รักษ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 403
50 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 411
 
หน้า 1 จาก 4