กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home บุคลากร กศน.ย้ายเข้า/ออก

ข้อมูลบุคลากร กศน. ที่ขอย้ายเข้า-ออก และลาออก

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลประวัติบุคลากรโดยสังเขป สถานะ
การปฏิบัติงาน
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา คงช่วย
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 30 กันยายน 2560
สาเหตุ : เปลี่ยนตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่เป็น ครู ศรช.
รวมอายุการทำงาน : 4 ปี - เดือน

ปฏิบัติหน้าที่

ครู ศรช.

กศน.ต.นาทราย

[1 ตุลาคม 2560]
ชื่อ - สกุล : นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่เข้าทำงาน : ปีพุทธศักราช 2533
วันที่ลาออก : 30 กันยายน 2560
สาเหตุ : เกษียณอายุราชการ
รวมอายุการทำงาน : 27 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[30 กันายน 2560]
ชื่อ - สกุล : นางกองแพง สาลีหอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด/คนสวน

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2550
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2560
สาเหตุ : เกษียณอายุ
รวมอายุการทำงาน : 10 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2560]
ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร
ตำแหน่ง : ครู ศรช. (กศน.ตำบลนาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : 1 ธันวาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2560
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 3 ปี 5 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2560]
ชื่อ - สกุล : นายดนุพล อุตตมะ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2559
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบล จังหวัดนครพนม
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชฎาพร เหล่ากุล
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรทั่วไป

วันที่เข้าทำงาน : 16 มีนาคม 2558
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ครู ศรช. กศน.อ.ประจักษ์ศิลปาคม
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 7 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางมณีอร ชินวรรณ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 สิงหาคม 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.วังสามหมอ
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 1 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ ตาสี
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ กศน.อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 5 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายพิชิตพล แสนแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 22 เมษายน 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 6 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายนพรัตน์ พันธ์แสน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ กศน.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 10 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายวิสันต์ วงษาสืบ
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ตำบลบ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2556
วันที่ลาออก : 3 สิงหาคม 2559
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งผู้คุมผู้ต้องขัง
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 9 เดือน

ลาออกแล้ว

[3 สิงหาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ หลาบนอก
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (นาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 1 สิงหาคม 2559
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สพป.1 (หนองคาย)
รวมอายุการทำงาน : ปี เดือน

ลาออกแล้ว

[1 สิงหาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชาลิสา ทองวิทิตย์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (นาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 1 พฤษภาคม 2559
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[1 พฤษภาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายตรีเพ็ชร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2556
วันที่ลาออก : 16 ธันวาคม 2558
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 8 เดือน

ลาออกแล้ว

[16 ธันวาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 14 ธันวาคม 2558
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สพม.21
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[14 ธันวาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวยุวิดา แพงงา
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรทั่วไป

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นายวัชรพงษ์ ชัยลี
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤษภาคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ทำงานที่บริษัท จังหวัดชลบุรี
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 11 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางนิภาพร พันธุวร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.นายูง จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : ปี เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวภาริณี ลาหลง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.นายูง จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 3 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวจีรนันท์ สินทร
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร จัตุรงค์
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ทำงานที่ร้านชาญยนต์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]

ชื่อ - สกุล : นางสาวธันย์ชนก พลสมัคร
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 0 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 16:47 น. )