กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. สมุดโน้ตทำมือ

สมุดโน้ตทำมือ

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง สมุดโน้ตทำมือ

คณะผู้จัดทำ
นางบัวศรี ป้องขวาพล
นางสาวอาไพร เพ็งเหลา
นางสาวชฎาพร อุ่นเกิด


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธีราภรณ์ พรหมแสงใส

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาธรุกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557