กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อ - สกุล: นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย
ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา:
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
โทรศัพท์มือถือ: 08 1799 3768
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 18:02 น. )