กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล: นายเอกลักษณ์ บัณฑิต
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายราชันย์ บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางมยุรี แก้วแก่น
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางบุญนอง อ่างคำ
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางอรพินธ์ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายพรชัย ศรีจันทร์
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายมนตรี ใหญ่โสมานัง
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายสมศักดิ์ อึงสะกาว
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 10:46 น. )