กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

หลักสูตรการศึกษา ระดับ จำนวน (คน)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประถมศึกษา 20
มัธยมศึกษาตอนต้น 295
มัธยมศึกษาตอนปลาย 467
รวมทั้งหมด 782
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (คนพิการ) ประถมศึกษา 34
มัธยมศึกษาตอนต้น 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3
รวมทั้งหมด 40
รวมทั้งหมด (คน) 822

*ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:00 น. )