กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

หลักสูตรการศึกษา ระดับชั้น/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประถมศึกษา 137
มัธยมศึกษาตอนต้น 314
มัธยมศึกษาตอนปลาย 526
รวมทั้งหมด 975
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (คนพิการ) ประถมศึกษา 18
มัธยมศึกษาตอนต้น 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1
รวมทั้งหมด 20
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18
ช่างยนต์ 1
ก่อสร้าง 4
ธุรกิจค้าปลีก 29
เกษตรศาสตร์ 5
รวมทั้งหมด 57

*ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 21:50 น. )