กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home กศน.ตำบลนาทราย

กศน.ตำบลนาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี


1. บุคลากร

รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา กศน.ตำบลนาทราย

ชื่อ - สกุล: นายแสงอรุณ  เทพบุพงษ์
ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล (นาทราย) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
โทรศัพท์: 08 4391 7817
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นายสกล  บุญพา
ตำแหน่ง: ครู ศรช./ปวช. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์: 08 9275 5438
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นายกฤษฎา  คงช่วย
ตำแหน่ง: ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์: 08 9290 2383
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางสาวดุษฎี  สารภี
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ (ประจำตำบลนาทราย)
วุฒิการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: อส.บ. (อุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: 08 6076 6853
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


2. หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บ้านนาทราย  หมู่ที่ 1

บ้านน้ำรอด  หมู่ที่ 2

บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 3

บ้านนานกหงส์  หมู่ที่ 4

บ้านเสรีพัฒนา  หมู่ที่ 5

บ้านถ่อนนาเพลิน  หมู่ที่ 6

บ้านถ่อนนาเพลิน  หมู่ที่ 7

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 8

บ้านนาทรายศรีวิไล  หมู่ที่ 9

บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 10

บ้านมีชัยพัฒนา  หมู่ที่ 11


3. ภาพบรรยากาศ กศน. และห้องเรียน


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 19:33 น. )