กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางสอบปลายภาคเรียน กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15-16 กันยายน 2561

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทำการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนตามวันเวลาดังกล่าวแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 เวลา 11:12 น. )