แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (Pre-Test & Post-Test) แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (Pre-Test & Post-Test) แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) ประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่/
พ.ศ.
ชื่อแหล่งเรียนรู้ หมวด แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-Test)

แบบทดสอบหลังเรียน
(Post-Test)

001/2566
บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง
ส่งเสริมการอ่านฯ

002/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนอวผักแว่น ส่งเสริมการอ่านฯ
003/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวาน ส่งเสริมการอ่านฯ
004/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยาง ส่งเสริมการอ่านฯ
005/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์ ส่งเสริมการอ่านฯ
006/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนเขือง ส่งเสริมการอ่านฯ
007/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง (วัดพระแท่น)
ส่งเสริมการอ่านฯ
008/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนดู่ ส่งเสริมการอ่านฯ
009/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนลือชัย ส่งเสริมการอ่านฯ
010/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
011/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
012/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวานน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ
013/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
014/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงไร่ ส่งเสริมการอ่านฯ
015/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านพรพิบูลย์ ส่งเสริมการอ่านฯ
016/2566 ร้านจันทร์สุดา น้ำปั่น
ส่งเสริมการอ่านฯ
017/2566 ร้านนุชกาแฟ
ส่งเสริมการอ่านฯ
018/2566 วัดอัมพวนาราม หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ
019/2566 วัดศรีสมพร หมู่ 4
ส่งเสริมการอ่านฯ
020/2566 วัดศรีสมพร หมู่ 5
ส่งเสริมการอ่านฯ
021/2566 วันเพ็ญ พึ่งยาง การทำแจ่วบอง ปลาแดดเดียว
ส่งเสริมการอ่านฯ
022/2566 ทองใบ วิบูลย์กุล
ส่งเสริมการอ่านฯ
023/2566 วัดเวฬุวัณ ส่งเสริมการอ่านฯ
024/2566 ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ต.นาทราย ส่งเสริมการอ่านฯ
025/2566 จันทร์เพ็ญ ปิดจะดี สุมนไพรพื้นบ้าน
ส่งเสริมการอ่านฯ
026/2566 วัดมีชัยพัฒนา ต.นาทราย
ส่งเสริมการอ่านฯ
027/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอย ส่งเสริมการอ่านฯ
028/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไทย ส่งเสริมการอ่านฯ
029/2566 ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านหว้าน หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ
030/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ
031/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยางน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ
032/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองบัวสะอาด ส่งเสริมการอ่านฯ
033/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอยศรีวิไล ส่งเสริมการอ่านฯ
034/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์คำ ส่งเสริมการอ่านฯ
035/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนตาล ส่งเสริมการอ่านฯ
036/2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ
037/2566 ร้านเฮียงคู่ ส่งเสริมการอ่านฯ
038/2566 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ส่งเสริมอาชีพ
039/2566 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-หวาย ส่งเสริมอาชีพ
040/2566 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ส่งเสริมอาชีพ
041/2566 วัดพระแท่น บ้านแดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
042/2566 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่
ศิลปวัฒนธรรมฯ
043/2566 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส ศิลปวัฒนธรรมฯ
044/2566 วัดพระแท่น บ้านแดง โบราณสถานฯ
045/2566 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่ โบราณสถานฯ
046/2566 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส โบราณสถานฯ
047/2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อหมอวิชัย ป้องขวาพล
ภูมิปัญญาฯ
048/2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่ออานนท์ พลทะสี
ภูมิปัญญาฯ
049/2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อยุทธนา ชาญชำนิ
ภูมิปัญญาฯ