แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (Pre-Test & Post-Test) แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (Pre-Test & Post-Test) แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่/
พ.ศ.
ชื่อแหล่งเรียนรู้ หมวด แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-Test)

แบบทดสอบหลังเรียน
(Post-Test)

001/2564
บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง
ส่งเสริมการอ่านฯ

002/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนอวผักแว่น ส่งเสริมการอ่านฯ
003/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวาน ส่งเสริมการอ่านฯ
004/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยาง ส่งเสริมการอ่านฯ
005/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์ ส่งเสริมการอ่านฯ
006/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนเขือง ส่งเสริมการอ่านฯ
007/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง (วัดพระแท่น)
ส่งเสริมการอ่านฯ
008/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนดู่ ส่งเสริมการอ่านฯ
009/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนลือชัย ส่งเสริมการอ่านฯ
010/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
011/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
012/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวานน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ
013/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ
014/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงไร่ ส่งเสริมการอ่านฯ
015/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านพรพิบูลย์ ส่งเสริมการอ่านฯ
016/2564 ร้านจันทร์สุดา น้ำปั่น
ส่งเสริมการอ่านฯ
017/2564 ร้านนุชกาแฟ
ส่งเสริมการอ่านฯ
018/2564 วัดอัมพวนาราม หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ
019/2564 วัดศรีสมพร หมู่ 4
ส่งเสริมการอ่านฯ
020/2564 วัดศรีสมพร หมู่ 5
ส่งเสริมการอ่านฯ
021/2564 วันเพ็ญ พึ่งยาง การทำแจ่วบอง ปลาแดดเดียว
ส่งเสริมการอ่านฯ
022/2564 ทองใบ วิบูลย์กุล
ส่งเสริมการอ่านฯ
023/2564 วัดเวฬุวัณ ส่งเสริมการอ่านฯ
024/2564 ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ต.นาทราย ส่งเสริมการอ่านฯ
025/2564 จันทร์เพ็ญ ปิดจะดี สุมนไพรพื้นบ้าน
ส่งเสริมการอ่านฯ
026/2564 วัดมีชัยพัฒนา ต.นาทราย
ส่งเสริมการอ่านฯ
027/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอย ส่งเสริมการอ่านฯ
028/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไทย ส่งเสริมการอ่านฯ
029/2564 ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านหว้าน หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ
030/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ
031/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยางน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ
032/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองบัวสะอาด ส่งเสริมการอ่านฯ
033/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอยศรีวิไล ส่งเสริมการอ่านฯ
034/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์คำ ส่งเสริมการอ่านฯ
035/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนตาล ส่งเสริมการอ่านฯ
036/2564 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ
037/2564 ร้านเฮียงคู่ ส่งเสริมการอ่านฯ
038/2564 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ส่งเสริมอาชีพ
039/2564 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-หวาย ส่งเสริมอาชีพ
040/2564 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ส่งเสริมอาชีพ
041/2564 วัดพระแท่น บ้านแดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
042/2564 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่
ศิลปวัฒนธรรมฯ
043/2564 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส ศิลปวัฒนธรรมฯ
044/2564 วัดพระแท่น บ้านแดง โบราณสถานฯ
045/2564 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่ โบราณสถานฯ
046/2564 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส โบราณสถานฯ
047/2564 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อหมอวิชัย ป้องขวาพล
ภูมิปัญญาฯ
048/2564 ปราชญ์ชาวบ้านพ่ออานนท์ พลทะสี
ภูมิปัญญาฯ
049/2564 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อยุทธนา ชาญชำนิ
ภูมิปัญญาฯ