แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ศกร.ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "ปราชญ์ชาวบ้านพ่ออานนท์ พลทะสี"

ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายอานนท์ พลทะสี

เบอร์โทรศัพท์ : 088-3007209

E-mail : -

Facebook : อานนท์ พลทะสี

ID Line : -

องค์ความรู้ : การขยายพันธุ์พืช พันธุ์มะม่วงด้วยวิธีติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอด การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฯ

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้