แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลอย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายเสถียร โภคาพานิช

ที่ตั้ง เลขที่  23  หมู่ที่ 10 บ้านนายม

เบอร์โทรศัพท์ : 084-3901820

E-mail : -

Facebook : -

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้