แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองบัวสะอาด

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางสาวแจ่มศิริ หารินทะชาติ

ที่ตั้ง เลขที่  36  หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ : 098-7436653

E-mail : -

Facebook : -

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้