แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : วัดศรีสมพร หมู่ 5

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : พระอธิการเสถียร อากาลิโก

ที่ตั้ง เลขที่     หมู่ที่ 5 บ้านเสรีพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ : 089-5754479

E-mail : -

Facebook :

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้