ทำเนียบแหล่งเรียนที่ขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (UD-LRLI)

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) ประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่/ ปี พ.ศ. ชื่อแหล่งเรียนรู้ หมวด ที่ตั้ง/พื้นที่ แบบขึ้นทะเบียน
001 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 1 ตำบลบ้านแดง
002 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนอวผักแว่น ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 2 ตำบลบ้านแดง
003 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวาน ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 3 ตำบลบ้านแดง
004 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยาง ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 4 ตำบลบ้านแดง
005 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 5 ตำบลบ้านแดง
006 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนเขือง ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 6 ตำบลบ้านแดง
007 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง (วัดพระแท่น)
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 7 ตำบลบ้านแดง
008 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนดู่ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 8 ตำบลบ้านแดง
009 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนลือชัย ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 9 ตำบลบ้านแดง
010 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 10 ตำบลบ้านแดง
011 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 11 ตำบลบ้านแดง
012 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไชยวานน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 12 ตำบลบ้านแดง
013 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านแดง ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 13 ตำบลบ้านแดง
014 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงไร่ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 14 ตำบลบ้านแดง
015 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านพรพิบูลย์ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 15 ตำบลบ้านแดง
016 / 2566 ร้านจันทร์สุดา น้ำปั่น
ส่งเสริมการอ่านฯ 240 หมู่ 1 ตำบลนาทราย
017 / 2566 ร้านนุชกาแฟ
ส่งเสริมการอ่านฯ 174 หมู่ 2 ตำบลนาทราย
018 /
2566 วัดอัมพวนาราม หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 3 ตำบลนาทราย
019 /
2566 วัดศรีสมพร หมู่ 4
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 4 ตำบลนาทราย
020 /
2566 วัดศรีสมพร หมู่ 5
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 5 ตำบลนาทราย
021 /
2566 วันเพ็ญ พึ่งยาง การทำแจ่วบอง ปลาแดดเดียว
ส่งเสริมการอ่านฯ 239 หมู่ 6 ตำบลนาทราย
022 /
2566 ทองใบ วิบูลย์กุล
ส่งเสริมการอ่านฯ 27 หมู่ 7 ตำบลนาทราย
023 /
2566 วัดเวฬุวัณ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 8 ตำบลนาทราย
024 /
2566 ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ต.นาทราย ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 9 ตำบลนาทราย
025 / 2566 จันทร์เพ็ญ ปิดจะดี สุมนไพรพื้นบ้าน
ส่งเสริมการอ่านฯ 208 หมู่ 10 ตำบลนาทราย
026 /
2566 วัดมีชัยพัฒนา ต.นาทราย
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 11 ตำบลนาทราย
027 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอย ส่งเสริมการอ่านฯ 347 หมู่ 1 ตำบลดอนกลอย
028 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านไทย ส่งเสริมการอ่านฯ 85 หมู่ 2 ตำบลดอนกลอย
029 /
2566 ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านหว้าน หมู่ 3
ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 3 ตำบลดอนกลอย
030 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ 234 หมู่ 4 ตำบลดอนกลอย
031 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดงยางน้อย ส่งเสริมการอ่านฯ 35 หมู่ 5 ตำบลดอนกลอย
032 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองบัวสะอาด ส่งเสริมการอ่านฯ 36 หมู่ 6 ตำบลดอนกลอย
033 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนกลอยศรีวิไล ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 7 ตำบลดอนกลอย
034 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์คำ ส่งเสริมการอ่านฯ 7 หมู่ 8 ตำบลดอนกลอย
035 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านโนนตาล ส่งเสริมการอ่านฯ 59 หมู่ 9 ตำบลดอนกลอย
036 /
2566 บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายม ส่งเสริมการอ่านฯ 23 หมู่ 10 ตำบลดอนกลอย
037 /
2566 ร้านเฮียงคู่ ส่งเสริมการอ่านฯ หมู่ 11 ตำบลดอนกลอย
038 /
2566 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลบ้านแดง
039 /
2566 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-หวาย ส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลนาทราย
040 /
2566 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลดอนกลอย
041 /
2566 วัดพระแท่น บ้านแดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ ศกร.ตำบลบ้านแดง
042 /
2566 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่
ศิลปวัฒนธรรมฯ ศกร.ตำบลนาทราย
043 /
2566 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส ศิลปวัฒนธรรมฯ ศกร.ตำบลดอนกลอย
044 /
2566 วัดพระแท่น บ้านแดง โบราณสถานฯ ศกร.ตำบลบ้านแดง
045 /
2566 วัดเวฬุวัณ บ้านหนองไผ่ โบราณสถานฯ ศกร.ตำบลนาทราย
046 /
2566 วัดป่าพิศาลสุทธาวาส โบราณสถานฯ ศกร.ตำบลดอนกลอย
047 /
2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อหมอวิชัย ป้องขวาพล
ภูมิปัญญาฯ ศกร.ตำบลบ้านแดง
048 /
2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่ออานนท์ พลทะสี
ภูมิปัญญาฯ ศกร.ตำบลนาทราย
049 /
2566 ปราชญ์ชาวบ้านพ่อยุทธนา ชาญชำนิ
ภูมิปัญญาฯ ศกร.ตำบลดอนกลอย