ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากร/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรวรรณ  ศาลา (ออร์เร้นท์)
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
โทรศัพท์: 08 0743 6434
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน