ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

อีเมล พิมพ์ PDF

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดประชาชน

ระเบียบการยืม - คืน

1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืม (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

2. ยืมหนังสือ ครั้งละ 3 เล่ม , ยืมสื่อ IT ครั้งละ 2 ชุด ต่อ 7 วัน

3. หากทำหนังสือ หรือ สื่ออื่นๆ สุญหาย ให้ชดใช้สองเท่าของราคานั้นๆ

4. ส่งเกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท/เล่ม

5. ยืม - คืน ได้ในวันเวลาทำการเท่านั้น ณ เคาท์เตอร์รับบริการห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์