ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

เคมี ม.5 เล่ม 3

 

P001286
เคมี ม.5 เล่ม 3
สุทัศน์ ไตรสถิตวร และ สมศักดิ์ วรมงคลชัย
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด กรุงเทพฯ
จำนวน 376 หน้า
ราคา 158 บาท
ISBN 978-974-402-825-4

รายละเอียด
HI-ED's Chemistry เคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด - เบส
-เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน เพื่อให้ได้ GPA สูงสุด
-เตรียมสอบข้อสอบ A-Net เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดทฃมิชชันส์
-เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับตรง ระบบโควตา และสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ

เนื้อหาประกอบด้วย

บที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.2 แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 7 สมดุลเคมี
7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล
7.3 ความสัมพันธ?ระหว่างความเข้มของสารต่าง ๆ
7.4 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ความดันและอุณหภูมิ
7.5 หลักการของเลอชาเตอรลิเอ
7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 8 กรด-เบส
8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กไทรไลต์
8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
8.3 ทฤษฎิกรด-เบส
8.4 คู่กรด-เบส
8.5 ความแรงของกรดและเบส
8.6 การแตกตัวของกรดและเบส
8.7 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8.8 pH ของสารละลาย
8.9 อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
8.10 สารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน และในสิ่งมีชีวิต
8.11 ปฎิกิริยาของกรด-เบส
8.12 การไทเทรดกรด-เบส
8.13 สารละลายบัฟเฟอร์

หนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหา มีแนวข้อสอบท้ายบท พร้อมเฉลยอย่างละอียด...