ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การดำรงชีวิตของมนุษย์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  R01211

ชื่อหนังสือ  การดำรงชีวิตของมนุษย์

ชื่อผู้แต่ง  ผศ. ดร. ชาตรี   เกิดธรรม

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

พิมพ์ครั้งที่ 1  ปีที่พิมพ์  กันยายน  2550

ราคา 1200 บาท  

จำนวนหน้า  63 หน้า

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและในอนาคต  เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและในอาชีพต่างๆ  เทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ใช้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและการทำงานล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ความรู้สาขาอื่นๆ

เรื่อง   กลไกการกลืนอาหาร

การกลืนอาหาร  เป็นกลไกที่เกิดขึ้นอัตโนวัติที่เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้  คือ  ขณะที่อาหารอยู่ในช่องปากส่วนต้นของหลอดอาหารซึ่งมีลักษณธหูรูดจะหดแฟบ  เมื่ออาหารผ่านฟาริงช์  กล่องเสียงจะยกขึ้น  จนไปแตะปลายของแผ่นปิดกล่องเสียงซึ่งจะโค้งปิดช่องลมพอดีเป็นการป้องกับอาหารไม่ให้เข้าสู้ช่องลมในขณะที่หูรูดส่วนต้นของหลอดอาหารคลายตัวให้อาหารเครื่อนผ่านฟาริงช์ลงสู่หลอดอาหารหลังจากนั้นกล่องเสียงจะเคลื่อนที่ลงช่องลมก็จะถูกเปิดให้หายใจเข้าต่อไป