ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ลักษณะคำประพันธ์(ฉันทลักษ์)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค๊ด  800470

ชื่อเรื่อง  ลักษณะคำประพันธ์(ฉันทลักษ์)

ผู้แต่ง  รศ.วิเชียร  เกษประทุม

พิมพ์ที่  สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา

ปีที่พิมพ์  ๒๕๔๑

ราคา  ๕๐ บาท

 

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยลักษณะคำประพันธ์ไทยหลายชนิดต่างๆเรียงตามลำดับจากกลอน โคลง ร่าย และฉันท์ โดยมุ่งให้ได้เห็นผังภูมิตัวอย่าง และลักษณะบังคับในการแต่งคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ เป็นแนวทางในการฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ไทย เป็นการช่วยสืบทอดมรดกทางกวีนิพนธ์ไทยไว้ให้คงอยู่

คำประพันธ์ หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบ ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษ์โดยมีกำหนดข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความครึกครื้นและมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยคำธรรมดา