ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด : 800464

ชื่อเรื่อง : การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น

ชื่อผู้แต่ง : พัฒจิรา จันทร์ดำ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๔๗  ราคา : ๑๕๐

 

เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงการศึกษาและผู้สนใจ ข้าพเจ้าได้อ่านตำราเล่มนี้แล้ว มีเนื้อหาสาระที่สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ซึ่งนับว่าเป็นตำราที่มีคูณค่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่าแล้วสนุก เสริมสร้างประสบการณ์ทางจิต ข้าพเจ้าจึงขอยกมาเป็นตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนลองอ่านดูกันนะจร๊

“การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น” นำเสนอเนื้อหาหลักการวิจารณ์เบื้องต้น มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักวิเคราะห์งานประพันธ์ พร้อมทั้งได้เสริมเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของเรื่องสั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้อันเป็นรากฐานของการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ครบถ้วน และรอบด้านมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู้ศึกษาความคิดเห็นหรือเสนอทัศนะในเชิงการการวิจารณ์งานประพันธ์เอาไวเป็นกรณีสำคัญ รวมด้วยเจตนาจะให้ผู้ศึกษามีทัศนะเป็นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การเป็นคนที่มีคุณสมบัติรู้จักคิด เป็นคนแห่งเหตุผล  คือรู้จักแยกแยะการดำเนินต่อไปของเหตูการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล และอย่างมีวิจารณญาณ

“การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น” เป็นหนังสือที่มุ่งเสนอเนื้อหาให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในหลักการวิจารณ์เบื้องต้นได้รับประโยชน์ จากหนังสือเรื่อง การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น   สามารถอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน