ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ราชาธิราช

อีเมล พิมพ์ PDF

 

800876

ชื่อหนังสือ เล่าเรื่อง ราชาธิราช

ผู้แต่ง สุระ ดามาพงษ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549

สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช

จำนวนหน้า 200 หน้า

ราคา 290 บาท

หนังสือเรื่อง ราชาธิราช เป็นวรรณคดีมรดกเรื่องสำคัญของไทยเรื่องหนึ่ง ที่มีเนื้อหาสนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจตลอดทั้งเรื่อง มีรสวรรณคดีครบทุกรส ถือว่าเป็นวรรณคดีความเรียงร้อยแก้วที่มีความไพเราะยิ่ง ใช้สำนวนโวหารคมคายลึกซึ้งกินใจ นอกจากนี้ยังให้สาระความรู้หลายๆเรื่อง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เล่าเรื่อง ราชาธิราช เล่มนี้ สามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งทางด้านความบันเทิงและสาระความรู้ รวมทั้งเป็นสื่อให้เยาวชนไทยได้ช่วยกันอนุรักษ์ ถ่ายทอด และสืบสานอมตะวรรณคดีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่งชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

เนื้อเรื่องราชาธิราชนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ สงครามมอญกับพม่า ในเรื่องของชั้นเชิงภูมิปัญญาทางการรบและการเมือง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนแรก กล่าวถึงการสร้างเมืองเมาะตะมะ กำเนิดมะกะโท จนถึงมะกะโทได้เป็นพระเจ้าฟ้ารั่ว ตอนที่ 2 กล่าวถึงพระเจ้าราชาธิราชทำสงครามกับพระเจ้ามณเฑียรทองกษัตริย์พม่า ซึ่งฝ่ายมอญมีกำลังน้อยกว่า แต่ด้วยความสามารถของอำมาตย์และแม่ทัพนายกอง ซึ่งมีความสามัคคี กล้าหาญ และยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง และตอนสุดท้าย กล่าวถึงการรักษาอำนาจและการแผ่อำนาจของกษัตริย์มอญด้วยปัญญา