ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ดนตรีไทยและนาฏศิลป์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด    700375

ชื่อหนังสือ   ดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ชื่อผู้แต่ง   ประดิษฐ์  อินทนิล

พิมพ์ครั้งที่1  พ.ศ.  2536

จำนวนหน้า   120  หน้า

เนื้อหา

กำเนิดและวัฒนาการของดนตรีไทย    ดนตรีไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครสามารถยืนยันได้  เพราะไม่มีหลักฐานปรากฏไว้อย่างแน่ชัด  จากการสันนิษฐานของท่านผู้รู้ทางด้านดนตรีไทย    โดยการพิจารณา  หาเหตุผลเกี่ยวกับกำเนิดหรือที่มาของดนตรีไทย  ก็ได้มีผู้เสนอแนวทัศนะในเรื่องนี้ไว้ 2 ทัศนะแต่งต่างกันคือ                    ทัศนะที่ 1  สันนิษฐานว่าคนตรีไทยได้แบบอย่างมายจากอินเดีย  เนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก  อารยธรรมต่างๆ  ในแถบเอเชียอย่างมากทั้งในด้านศาสนาประเพณีความเชื่อตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะทางด้านดนตรี  ปรากฏรูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีของประเทศต่างๆในแถบเอเชีย  เช่น จีน  เขมร  พม่า  อินโดนีเซีย  และมาเลเซีย  มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศเหล่านั้นต่างๆก็ยึดแบบฉบับคนตรีของอินเดียเป็นบรรทัดฐาน  รวมทั้งไทยเราด้วย  เหตุผลสำคัญที่ท่านผู้รู้ได้เสนอทัศนะนี้ก็คือลักษณะของเครื่องดนตรีไทย  สามารถจำแนกได้ 4  ประเภท  คือ  1.  เครื่องดีด   2.  เครื่องสี   3.เครื่องตี   4.  เครื่องเป่า  ใกล้เคียงกับลักษณะเครื่องคนตรีอินเดียตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ (สังคีตรัตนากร)  ของอินเดีย  ซึ่งจำแนกได้  4  ประเภทเช่นกันคือ  1.  ตะตะ   คือเครื่องดนตรีประเภทมีสาย   2.  สุษิระ  คือเครื่องเป่า  3.  อะวะนัทธะ หรือ อาตตะ  คือเครื่องหุ้มหนังสือกลองต่างๆ และ  4.  ฆะนะ คือเครื่องตีหรือเครื่องกระทบ