ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

แนวทางการพัฒนาผู้นำยุคใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600680

ชื่อเรื่อง  แนวทางการพัฒนาผู้นำยุคใหม่

ผู้แต่ง  ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี

ชื่อหนังสือ   ผู้นำองค์กรแห่งยุค

สถานที่พิมพ์   กรุงเทพฯ

พิมพ์ครั้งที่  1

ปีที่พิมพ์   2551

จำนวนหน้า  206  หน้า

ราคา  160  บาท

หนังสือเล่มนี้บอกถึงการเป็นผู้นำที่ดี และบอกกลยุธของผู้นำว่ามีแนวคิดแบบใดใดที่ทำใด้ผลงาน

แต่ละชิ้นของผู้นำออกมาได้กว่าใครๆ เพราะการเป็นผู้นำต้องมาความรอบครอบ ใจเย็นและสุขุม

 

แนวทางการพัฒนาผู้นำยุคใหม่

ผู้นำคือบุคคลที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นจริงได้

และพยายามทำให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้นจริงให้

ส่วนความเป็นผู้นำก็คือ ความสามารถที่จะดึงเอาวืสัยทัศน์จากบุคลากรของตนออกมา

โดยสร้างแรงบันดาลใจและมอบอำนาจแก่บุคคลเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้น

จริงได้ หริออาจกล่าวได้ว่าผู้นำคือบุคคลที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลอื่นออกมา

ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ความเป็นผู้นำเป็นแนวคิดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ

เพราะผู้นำที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนหรือเดินหน้าไปได้

รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทีมงาน