ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600210

ชื่อหนังสือ            การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ผู้แต่ง                  ถวิล  สุขวงษ์

พิมพ์ที่                 หจก. พี. เอ็น. เค. การพิมพ์

สำนักพิมพ์             บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

จำนวนหน้า            128 หน้า

ราคา                   80 บาท

 

เนื้อหาในหนังสือ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน ประกอบด้วย ความเป็นมาของเกษตรกรรม ความสำคัญของเกษตร ความเป็นมาของการเกษตรแบบไทย วิวัฒนาการของการเกษตรแบบไทยและทั่วโลกในปัจจุบัน

อาทิเช่น

การจำแนกประเภทของการเกษตร

1.การเกษตรประเภทปลูกพืช

1.1 แบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช

1) ธัญพืช หมายถึง พืชล้มลุกชนิดต่างๆ

2) พืชตระกูลถั่ว หมายถึง พืชในตระกูลถั่วที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร

3) พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชที่นำมาเป็นอาหารสัตว์

4) พืชที่ใช้รากเป็นประโยชน์  หมายถึง พืชที่สามารถนำรากมาเป็นอาหารได้

ฯลฯ