ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

การปลูกพืชไร่ ระบบเกษตรอินทรีย์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

600293

การปลูกพืชไร่ ระบบเกษตรอินทรีย์ 

ผู้เรียบเรียง ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์

พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์ประสานมิตร จำกัด 9/3 หมู่ 2 ถนนบางน้ำเปรี้ยว – องค์รักษ์ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

ราคา 200 บาท

จำนวน 132 หน้า

มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท แนะนำบทที่ 1 รอบรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์คืออะไร หน้า 9

เกษตรอินทรีย์คืออะไร 

เกษตรอินทรีย์ คือ การทำการเกษตรที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาความสมดุลของธรรมชาติ โดยหลีกเหลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพในการบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูร์เพื่อให้ต้นพืชแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง