ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

สาหร่ายเซลล์เดียว สารอาหารจากแสงตะวัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด 500678

ชื่อหนังสือ เรื่อง สาหร่ายเซลล์เดียว สารอาหารจากแสงตะวัน

ผู้แต่ง นพ. วิสัย  วงศ์สายปิ่น

สำนักพิมพ์  รวมทรรศน์    

พมพ์ครั้งที่  1 : กันยายน 2534

จำนวนหน้า  152  หน้า   

ราคา  45  บาท

 

เนื้อหา

ชีวิตสังคมเมืองทุกวันนี้เป็นปัจจัยที่กระทบต่อองค์เอกภาพระหว่างสสารและพลังงาน ที่ประกอบมาเป็นตัวเราทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ นับแต่อาหารการกินที่ผิดส่วนแบบชาวตะวันตก ทำให้องค์เอกภาพเสียสมดุลกลายเป็นความเจ็บป่วยขึ้น

หลักการทางสุขภาพของธรรมชาติบำบัดมีหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ การกินอาหารที่ถูกส่วน การขจัดล้างสารพาต่างๆ ออกจากร่างกาย และปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

และสาหร่ายเซลล์เดียวก็เป็นสารอาหารที่สามรถอำนวยประโยชน์ให้หลักการ 2 ประการแรกของธรรมชาติบำบัดในการปรับดุลของโภชนาการ เป็นสารอาหารที่เอื้อแก่การระบายถ่ายสารเสียและขจัดสารพิษที่ตกค้าง แต่อย่าหวังพึ่งแต่สารอาหารมาแก้ไขปัญหาสุขภาพของท่านเพียงประการเดียว ท่านต้องช่วยตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติควบคู่กันไป