ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

39 กลวิทยาศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด  500263

ชื่อหนังสือ เรื่อง 39 กลวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์  กัณหสุวรรณ

สำนักพิมพ์  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์      พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2551

จำนวนหน้า 112  หน้า      ราคา  90 บาท

เนื้อหา

39 กลวิทยาศาสตร์   กลวิทยาศาสตร์หรือ Science Show เป็นกิจกรรมการแสดงที่เหมือนกับการเล่นกล แต่เป็นกลที่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการทดลองที่ตื่นเต้นและสร้างความประหลาดใจให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ท้ายที่สุดอยากที่จะกลับไปค้นคว้าการทดลองนั้นด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิดและปลูกฝังความรัก ความสนใจในวิทยาศาสตร์