ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ดาราศาสตร์และอาวกาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขที่หนังสือ ๕๐๐๓๓๑

ชื่อหนังสือ ดาราศาสตร์และอาวกาศ

ผู้แต่ง ประพันธ์ เตละกุล

พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๑

สำนักพิมพ์ ไทยวิวัฒนาพานิช

ราคา ๑๘๐ บาท

 

เนื้อหาพอสังเขป

ประวัติการศึกษาวิชาดาราศาสตร์

วิชาดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เก่าแก่แขนงหนึ่ง ไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามนุษย์เริ่มศึกษาดวงดาวในท้องฟ้าตั้งแต่สมัยใด แต่ก็เชื่อกันว่าในมนุษย์ในสมัยโบราณคงสนใจและศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องฟ้ามาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น

๑ สมัยเริ่มแรก

๒ สมัยกลาง

๓ สมัยปัจจุบัน

เครื่องมือทางดาราศาสตร์

-           กล้องโทรทรรศน์หรือกล้องดูดาว

กล้องโทรทัศน์เป็นทัศนูปกรณ์ซึ่งเมื่อรับแสงจากวัตถุแล้วเปลี่ยนมุมซึ่งแสงมาเข้าตาให้ใหญ่ขึ้น และสามารถทำให้เกิดภาพคมชัดเจนขึ้น

ฯลฯ