ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พจนานุกรมคำพ้อง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด 400293
ชื่อหนังสือ พจนานุกรมคำพ้อง
ผู้แต่ง ผจง กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์บริษัทสำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
จำนวนหน้า 124  หน้า    ราคา25 บาท

พจนานุกรมคำพ้องเล่มนี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง  และ คำที่มีความหมายได้หลายอย่าง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ แต่บางตัวอักษรไม่มีบรรจุไว้เนื่องจากเป็นคำที่ไม่ค่อยนิยมใช้
บางคำจะบอกความหมายไม่ครบตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ จะบอกเฉพาะความหมายสำคัญหรือความหมายหลักและที่นิยมใช้กันเท่านั้น
ในส่วนของคำพ้องรูป และคำที่มีความหมายได้หลายอย่างจะแต่งเป็นประโยคให้เห็นชัดเจนขึ้น  แต่คำพ้องรูปบางคำจะแต่งให้เห็นความหมายสำคัญเพียงประโยคเดียวและถ้าคำในอีกความหมายหนึ่งใช้ในคำประพันธ์ จะไม่แต่งเป็นประโยค เพราะจะไม่กลมกลืนสละสลวย เช่น คำว่า ปรามาส(ปะ-รา-มาด)แปลว่า การจับต้อง เป็นต้น
พจนานุกรมเล่มนี้มีความรู้มากมายอยากให้เพื่อนๆ น้องๆอ่านดูนะค่ะ