ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสบาร์โค้ด     400958
ชื่อเรื่อง         การเขียนเชิงสร้างสรรค์   
ชื่อผู้แต่ง        ผศ.สุนันท์  จันทร์วิเมลือง  
สำนักพิมพ์      วัฒนาพานิช จำกัด
จำนวน          254 หน้า 
ราคา            250  บาท

          การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็น การเขียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประสมประสานกับประสบการณ์ ความรู้สึก และอารมณ์ ซึ่งผู้เขียนสามารถเเสดงออกในรูปแบบของงานประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำสละสลวย ประทับใจผู้อ่าน ผู้ฟัง และให้ความรู้สึกในทางจรรโลงใจหรือความคิดสร้างสรรค์
       การเขียนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกเหนือจากการฟัง การพุด และการอ่าน การสื่อสารด้วยการเขียนทำให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆตรอดจนความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ความสำคัญของเรื่องนี้เริ่มจากการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูดกล้าทำ กล้ารับคำวิจารณ์ และพร้อมที่จะรับฟังคำวิจารณ์และพร้อมที่จะปรับปรุงด้านการส่วนตัวและด้านหน้าที่การงาน
        การเขียนเชิงสร้างสรรค์    เป็นการเขียนที่มุมสื่อจิตนาการและความสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคนเราอาจมีที่มาจากปัจจัยต่างๆคือ
1 .ความสะเทือนอารมณ์  2.ความทรงจำ  3.ความเลื่อมใสศรัทธา
การโยงความสัมพันธ์มีส่วนอย่างมากที่จะสื่ออารมณ์เศร้าให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้อ่านให้ได้มาศึกษาวิเคราะห์มากที่สุด