ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

เทคนิคการตรวจร่างหนังสือ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

400432   

เทคนิคการตรวจร่างหนังสือ

ผู้แต่ง:  ฝ่ายตำราวิชาการ

พ. ศ. 2553

จำนวนหน้า: 128  หน้า

ราคา :  95  บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ในการเขียนและการเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหมาะสำหรับเพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เพื่อนๆก็จะสามารถทราบถึงวิธีการร่างหนังสืออยากตรวจร่างหนังสือต้องมีคุณสมบัติใดและการรู้จักกับเครื่องหมายในการแก้ร่างหนังสือสามารถเรียนรู้เทคนิคในการใช้เครื่องหมายแก้ร่างและได้รู้ถึงการเว้นวรรคอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักภาษาและรู้จักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนแบบปัจจุบันและรู้จักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนแบบโบราณและเพื่อนก็ยังได้พบกับข้อสรุปท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้อีกด้วยค่ะ

เนื้อหา

การร่างหนังสือคืออะไร: คือ การเขียนข้อความหรือเรื่องราวเบื้องต้นว่า ใครทำอะไร ที่ไหนอย่างไร เมื่อไร ซึ่งต้องเขียนจากสิ่งที่เป็นเหตุไปหาสิ่งที่เป็นผลโดยต้องแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ต้องการทราบข้อความหรือเรื่องราวในหนังสือนั้น เพื่อจะสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

การร่างและตรวจร่างหนังสือนับเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย บันทึกย่อ  หนังสือติดต่องาน  หนังสือราชการ บทความ งานเขียน หรือแม้กระทั่งพระราชกฤษฎีกา  ตัวบทกฎหมายต่างๆ ล้วนแล้วแต่ผ่านขั้นตอนนี้เป็นหลักก่อนส่งพิมพ์ออกเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีหน้าที่ร่างและตรวจร่างหนังสือจำเป็นต้องมีความละเอียดและรอบคอบ ตลอดจนรู้หลักในการทำงานเป็นอย่างดีด้วย