กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติและปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเสกสรรค์ จูมพลหล้า (นายอำเภอพิบูลย์รักษ์) เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

(ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ (ด่วนที่สุด) ที่ อด 1818/3469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2021 เวลา 19:06 น. )