กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

การประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยนายอนุสิต ภูแช่มโชติ (ครูผู้สอนคนพิการ) และนางสาวพิไรวรรณ พากุล (ครูผู้สอนคนพิการ) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยการประชุมผ่านระบบ Join Zoom Meeting ร่วมกับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 จังหวัด และ 5 จังหวัดของกลุ่มอันดามัน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร (เลขาธิการ กศน.) เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

(ตามหนังสือสำนักงาน กศน. (ด่วนที่สุด) ที่ ศธ 0210.121/6846 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2021 เวลา 14:52 น. )