กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

ผอ.เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยนายนิติพงษ์ หากันได้ (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(ตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี (ด่วนที่สุด) ที่ ศธ 0210.88/1307 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:02 น. )