ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2545

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค๊ด 900009

ชื่อหนังสือ ศิลปินแห่งชาติ  พ.ศ.  2540 - 2545

ชื่อผู้แต่ง สมบัติ  จำปาเงิน

สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น  2546

จำนวนหน้า 447 ราคา 250 บาท

     เนื่องจากหนังสือศิลปินแห่งชาติ  พ.ศ.  2540 – 2545  มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.  2540ฯ  24  กุมภาพันธ์”วันศิลปะแห่งชาติ”  ซึ่งตรงกับวาระคล้ายวันพระบานสมภพของพระองค์ท่านเป็น  วันศิลปินแห่งชาติ  ก็เพาะว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านต่างๆ  เช่น  ด้านกวีนิพนธ์  ได้ทรงพระราชนิพนธ์  ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้ถึง  7  เรื่องโดยเฉพาะบทละคร  อิเหนา  เป็นเรื่องที่แต่งดีพร้อมทั้งความทั้งกลอนและกระบวนที่จะเล่นละคร  วรรณคดีสโมสรได้ตัดสินให้เป็นยอมของบทละครรำ  เมื่อปีพุทธศักราช  2459

นายสมนึก  ทองมา  (ชลธี  ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง)  บทเพลงของนายสมนึก  มีจุดเด่นในการเลือกสรรถ้อยคำในลักษณะของกวีนิพนธ์มาใช้ในการแต่งเพลง  เนื้อหามีสาระส่งเสริมคุณค่าวิธีชีวิตไทย  ท่วงทำนองเพลงมีความไพรเราะ  ตรึงใจผู้ฟัง  บทเพลงมีความดีเด่นในศิลปะการประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์หลายรูปแบบ  เป็นนักแต่งเพลงที่แต่งตั้งคำร้องและทำนองเพลงเอง  ผลงานเพลงล้วนแต่มีชื่อเสียง  เป็นที่รู้จักของนักฟังเพลง  สร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงจำนวนมาก  อาทิ  สายัณห์  สัญญา,  ยอดรัก  สลักใจ,  เสกศักดิ์  พู่กันทอง,  วิลัย  พนม,  สดไส  รุ่นโพธิ์ทอง,  เสรีย์  รุ่งสว่าง,  เอกพจน์  วงศ์นาค,  บุษบา  อธิษฐาน,  สุนารี  ราชสีมา  ได้รับเกียรติให้นำผลงานเพลง  ”ล้นเกล้าเผ่าไทย”  แสดงในงาน  60  ปี เล่าขานตำนานลูกทุ่งไทยนายสมนึก  มีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า  2000  เพลง