ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

วัฒนธรรมขอม กับความสำพันธ์ไทย – กัมพูชา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

900581

วัฒนธรรมขอม กับความสำพันธ์ไทย – กัมพูชา 

เรียบเรียง อุดม เชยกีวงศ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ ฝ่ายจัดจำหน่าย หจก. ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค ๑๑๙  หมู่ ๕ ซอยพุทธบูชา ๔๔ ถ. พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ 

ราคา ๓๐๐ บาท

จำนวน ๕๒๘ หน้า

 

มีเนื้อหาทั้งหมด 6 บท จะยกตัวอย่างบทที่ 1 เรื่อง ชนเผ่าขอม หน้า 19

ชนเผ่าขอม

ชนเผ่าขอม มอญ ละว้า ชนเผ่าขอมเป็นมนุษย์ที่จัดในกลุ่มภาษา มอญ-เขมร ไนตระกูลออสโตร-เอเชียติคเช่นเดียวกับมอญและละว้า แต่ยุคฟูนัน เจนละ ในพุทธศตวรรษที่ ๙ เป็นต้นมา ขอมมีอิทธิพลทั้งในเขตด้านเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย มีผู้รู้ได้ให้ความเห็นในเรื่องชนเผ่าขอม มอญ ละว้า ดังนี้

ดร.ธิดา สาระยา ได้กล่าวถึงชนเผ่าต่างๆ ไว้ในหนังสือเรื่อง ทวารวดีความว่าศิลปะในทวารวดีอยู่ที่เมืองศรีมโหสถ (ทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตท้องที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี) มนุษย์ได้ตั่งถิ่นฐานในดินแดนทวารวดีเป็นชนชาติผสมประกอบด้วย มอญ ไต สาม สยาม เป็นหลัก