ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เทคโนโลยีทันสมัย ศูนย์รวมความรู้สู่ปัญญา พัฒนาผู้เรียนสู่สากล"

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งรวมความรู้ในด้านต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน

2. ศูนย์วิทยบริการมีบรรยากาศเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และประสบการณ์

3. บริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน

5. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สร้างระเบียบวินัย แก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง

 

เป้าหมาย (Goals)

"จัดบริการด้านเทคโนโลยี และการแสวงหาความรู้ในทุกด้าน"