ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

วินาทีแห่งความสำเร็จ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100213

เรื่อง วินาทีแห่งความสำเร็จ

ผู้แต่งแจน คาร์ลสัน(Jan Carlzon)

สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2521

จำนวนหน้า 190

ราคา 120 บาท

หนังสือเล่มเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการปรับปรุงองค์กร เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยตัวอย่าง คำแนะนำ ปรัชญา และแนวทางการดำเนินงานจากประสบการจริงซึ่งถ่ายทอดจากบุคลที่ประสบความสำเร็จในการกอบกู้บริษัท จากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้ประสบความสำเร็จ ทอม ปีเติอร์ส(tom peters)

แจน คาร์ลสัน(Jan Carlzon) เกิดเมื่อปีท ค.ศ. 1941 นีเชียปิง ประเทศสวีเดน สำเร็นปริญญาด้านการบริหารธุรกิจ(MBA) จาก Scokholm School Economics ในปี ค.ศ 1967 และเริ่มต้นทำงานกับบริษัทวิงค์เรซอร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่ฬหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดน ในตำแหน่งผู้จัดการทัวร์ ต่อมาเขาไดเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าฝายการตลาด

“การได้รู้ว่ามีใครสักคนที่ต้องการเรา เป็นความรู้สึกที่ใครๆปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในใจตน”

“มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้รับการปฏิบัติดุจปัจเจกชน”

“การมอบความรับผิดชอบให้กับคนๆหนึ่ง นับเป็นวิถีทางแห่งการดึงเอาศักยภาพของบุกคนนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

“บุคคลผู้ปราศจากข้อมูลในเรื่องใด ย่อมไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องนั้นได้ แต่หากได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้”