ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

พูดอย่างไรให้คนอยากฟัง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

100022
ชื่อเรื่อง  พูดอย่างไรให้คนอยากฟัง
ผู้แต่ง  นงนุช  ปุ้งเผ่าพันธุ์
สำนักพิมพ์  บริษัทวัฒนาพานิช  จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า  138  หน้า
ราคา  130  บาท

เมื่อกล่าวถึงการใช้หรือการสื่อสารของคนเราไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่าน การฟังหรือการเขียน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งสิ้นแต่ในชีวิตประจำวัน การพูดน่าจะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยที่สุดและเป็นปัญหาสำหรับผู้พูดที่สุด
การที่กล่าวว่าเป็นปัญหาสำหรับผู้พูดที่สุดเนื่องจากการพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้พูดจะต้องรู้วิธีการพูดที่ถูกต้องตามหลักภาษา และที่สำคัญที่สุดคือต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจฟังแล้วเข้าใจในความหมายและทำให้มีการตอบรับหรือปฏิเสธตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดและสำหรับหนังสือเรื่อง “พูดอย่างไรให้คนอยากฟัง”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือมีทั้งหลักการวิธีนำหลักการไปใช้ในเหตุการณ์จริงรวมทั้งให้ตัวอย่างการใช้ ภาษาพูดในรูปแบบต่าง ๆ ของนักพูดที่มีชื่อเสียงทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงของการจูงใจอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและได้รับผลตามที่คาดหมายไว้ คำพูดคือ ความคิดที่คิดออกมาดัง ๆ เป็นเสียงที่คนอื่นสามารถได้ยิน รับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิด จุดประสงค์ของการพูด คือเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตน ให้ผู้อื่นรับรู้และตอบสนอง
การพูดมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง อย่างน้อยเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถใช้เสียงสื่อสารได้อย่างมีระบบซึ่งซับซ้อนและมีประสิทธิภาพกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกที่สำคัญที่สุดคือการพูดเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่มีความจำเป็นและทรงพลังที่มนุษย์ใช้กับมนุษย์ด้วยกัน การพูดที่ประสบผลสำเร็จผู้พูดสามารถใช้คำพูดเป็นเครื่องมือให้ผู้ฟังมีความศรัทธาเชื่อถือยอมรับคล้อยตามความต้องการของผู้พูดในทางตรงข้ามหากทำไม่ได้ถือว่าล้มเหลว
ดังนั้นคำพูดจึงมีอิทธิพลและมีพลังมหาศาลเพราะสามารถบันดาลให้เป็นไปตามประสงค์มีอำนาจสามารถโน้มนำผู้อื่นให้คล้อยตามหรือทำตามโดยมิต้องใช้กำลังบังคับพลังมหาศาลของคำพูดอาจง้างโลกให้เคลื่อนเลื่อนจักรวาลให้ถอยผลักคนให้สู้ปลอบคนให้คลายเศร้าปลุกเร้าให้ยอมตาย
บุคคลทั่วไปก็เช่นกันหากเลือกคำพูดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ย่อมเกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและสังคมยังคงเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งใดมีคุณอนันต์ย่อมมีโทษมหันต์เป็นดาบสองคมถ้าพูดเป็นคำพูดจะมีพลังงานและอิทธิพลจากแรงขับที่ช่วยให้วัตถุประสงค์ของการพูดบรรลุจุดมุ่งหมาย