ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

คู่มือแสวงหาพรสรรค์ทางลัดสู่ความสำเร็จฉบับพกพา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  100271

ชื่อหนังสือ คู่มือแสวงหาพรสรรค์ทางลัดสู่ความสำเร็จฉบับพกพา

ผู้แต่ง  ทันตแพทย์สม สุจีรา

สำนักพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด

พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ 2537 ราคา 179 บาท

บทที่1ภาพแห่งความสำเร็จ

คุณจะต้องมีภาพแห่งความรู้สึกในใจที่แจ่มชัดและถูกต้องในสมองของคุณก่อนที่คุณจะสามารถมันสำเร็จ

เรื่อง...ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

แม้เราจะมีภาพแห่งความสำเร็จชัดเจนเพียงไร  แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกต้องและได้ผลเสมอไปถ้าเราละเลยสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่ง  นั่นก็คือ  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ภาพแห่งความสำเร็จสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ดังเช่นกรณีของเติ้ง  เสี่ยวผิง  ซึ่งได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากเหมา  เจ๋อตุงเต็มๆ ว่า  สังคมในอุดมคติคือประชาชนต้องทำงานให้รัฐ  แล้วรัฐจะนำผลที่ได้จากงานนั้นกลับมาจัดสันปันส่วนให้ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  รัฐจะให้สวัสดิการ  ดูแลฟรีทุกอย่าง  ตามอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์  ภาพในจินตนาการของเติ้ง  เสี่ยวผิงระยะแรกๆก็คงเป็นเช่นนั้น  แต่เมื่อเหตุปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนไปการดึงดันที่จะฝืนทำต่อไปจึงเป็นเรื่องที่อันตราย  ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพียงแต่ทุกอย่างต้องทำไปตามแผนอย่างมีระบบ  เป็นขั้นเป็นตอนซึ้งถ้าวางแผนด้วยสติปัญญา  วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติหรือชีวิตคนหนึ่ง  ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ภายในเวลาไม่เกินสิบปี

สิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือ  ถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยน  แผนหรือความคาดหวังทั้งหลายจะต้องปรับเปลี่ยนด้วย  ไม่มีสิ่งใดเที่ยงล้วนต้องตกอยู่ภายไต้กฎไตรลักษณ์  และสิ่งที่จะช่วยให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้อย่างละเอียดก็คือ  กำลังสติ

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหารบริษัท  ซีพี  ออลล์  จำกัด  (มหาชน)  เคยกล่าวไว้ว่า  “ผู้บัญชาการรบต้องมองเห็นภาพองค์รวมทั้งหมด  แล้วจึงค่อยตัดสินใจวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม  ซึ่งบางครั้งอาจจำเป็นต้องยอมแพ้ในบางสมรภูมิ   เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น  มิใช่ชัยชนะในสนามรบ  แต่แพ้สงคราม’’

ในการวางแผน  แม้ว่าจะวิเคราะห์รายละเอียดมากเพียงใดขณะที่กำลังดำเนินการไปตามแผน  จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่มองข้ามไปเสมอ  ดังนั้นต้องมีการประชุม  วิเคราะห์กันเป็นระยะๆ และสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ถ้าจำเป็น

ผู้นำที่ยังยึดติดกับเป้าหมายเดิมอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  วิธีการ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ๆของสภาพแวดล้อมแม้จะมีการรักชาติและประชาชนมากเพียงใด  ก็ไม่มีทางทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขได้  ดังที่เราเห็นว่า  ฟีเดล  คัสโตร  หรือคิม  อิลซุง  รักประชาชนของเขายิ่งกว่าชีวิต  แต่ก็ไม่สามารถทำให้ภาพแห่งยุคพระศรีอารย์ตามอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นจริงได้  ต่างจากเติ้ง  เสี่ยวผิง  ที่ไม่สนใจว่าแมวตัวนั้นจะมีสีขาวหรือสีดำ  เพียงแต่  ขอให้จับหนูได้เป็นพอ

เมื่อภาพแห่งความฝันไม่ตรงกับความจริง  ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  ดังนั้น  ในบางครั้งถ้าไม่ไหวจริงๆ เพราะคาดการณ์ผิด  การยอมเจ็บปวดเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตเสียใหม่ก็เป็นสิ่งจำเป็น  และจากกรณีศึกษาต่างๆ พบว่า  คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่  ล้วนแล้วแต่เคยประสบกับภาวะนี้มาแล้วทั้งนั้น

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาพแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง