ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

“ใจถึงใจ” ประจำปี 2545

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด 100005

หนังสือรวมบทความ “ใจถึงใจ” ประจำปี 2545

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด อาคาร 604 สนามเสือป่า

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ISBN 974-7634-64-3

คำนำ

การผลิตสื่อวิทยุรายการ “ใจถึงใจ” คือ ภารกิจในส่วนความรับผิดชอบ  ของกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยพลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบหมายภารกิจให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลสนองนโยบายของรัฐบาล และกองทัพ ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ

 

สารบัญ

-ศาสนา – พระมหากษัตริย์

-การทหาร

-เศรษฐกิจ – สังคมวิทยา