กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

กระเป๋าหรรษา

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง กระเป๋าหรรษา

คณะผู้จัดทำ
นางสาวกิติยาดา ศรีพันธุง
นางสาวจิติยา แก้ววัน
นางดวงฤดี สาดนอก


อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559