กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อหุ้มมะพร้าว

การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อหุ้มมะพร้าว

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อหุ้มมะพร้าว

คณะผู้จัดทำ
นางนคร เหล่ากุล
นางสาววันเพ็ญ พึ่งยาง


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ชฎาพร เหล่ากุล

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559