กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home โครงงานฯ นักศึกษา ปวช. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงงาน

เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะผู้จัดทำ
นางสาวสุวภา ตาลโกนกุล
นางสาวจามจุรี สร้อยสนู
นายยงยุทธ เที่ยงธรรม


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กฤษฎา คงช่วย

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557